Richard Eddleston:<br><I>Hell's Bay, Bryher</I>

Richard Eddleston:
Hell's Bay, Bryher